مقايسه آگهی ها

سیاست حفظ حریم خصوصی

درزیر قوانین مربوط به حریم شخصی کاربری یا همان اصول پردازش اطلاعات شخصی شما به عــــــنوان کاربــــر این

وبسایت را ملاحظه خواهید کرد. اگر به هر علت نحوه پردازش اطلاعات شما در وبسایت ما تغییر کند شما را مطلع

خواهیم کرد.شما می توانید بــدون وارد کــردن اطـلاعات شخصــیتان در وبــسایت doctorev.com به صفــــحه اصـــلی

دسترسی داشته باشید و وبسایت را بگردید.

چه کسی اطلات شخصی شما را پردازش می کند؟

اطلاعات شخصی شما ( شامل نام کامل، آدرس محل سکونت، و دیگر جزییاتی که در هنگام عضویت در وبسایت ما

ثبت می کنید) توسط شرکت ما و شرکتهای وابسته به ما پردازش می شوند . وبسایت ما همچنین به شرکتهای داده

پردازی مرتبط است که با دسترسی به اطلاعات اعضای وبســـایت ما تعداد بازدید کنــندگان را اعلام میکــنند .هــر یک

از شرکتهای نامبرده نیز از قوانین مربوط به حریم شخصی پیروی می کنند.

 

هدف از پردازش اطلاعات

ما از اطلاعات شخصی شما برای ارایه خدمات و گرفتن سفارشات شما، پردازش دیگر تراکنشهای دارای

مجوز اعلام شده از سمت شما، اطلاع رسانی در مورد املاک ویژه و جمع آوری دیگر اطلاعات بازاریابی

که فکر می کنیم به آنها علاقمندید نیز برای تحقیقات مشتری و خدمات استفاده می کنیم.

انتشار اطلاعات شخصی

اگر بر اثر قرار گرفتن در موقعیت ناخوشایند ورشکستگی شرکت، مدیریت جدید برگزیده شود و یا اگر

قسمتی یا تمام اطلاعات و سرمایه  شرکت  در اختیار شرکت دیگر قرار گیرد یا به فروش برسد، شرکت

سوم ضمانت می دهد از اطلاعات شما برای  هدفی مشابه  به آنچه در  این قرارداد می خوانید استفاده

گـــردد.  ما اطلاعات شخصی شما را در اختـــیار طرف سوم قرار نمی دهــیم. اطلاعات شخصی شما برای

دولتها ومقامات محلی ودیگرموسسات دولتی انتشارنمی یابند مگربه حکم قانونی ومقررات وابسته به آن.

کوکیها

ممــکن اســت زمانیکه به وبسایت ما ســر می زنید فایل کوچکی به رایانه شما بفرستیم. دراین صورت ما امکان

دسترسی به رایانه شما را خواهیم داشت و رفتار شما را در وبسایتمان بررسی می کنیم و قسمتهایی از سایت

که برای شما جالب است را شناسایی کـــــرده و بر اســاس آن تجربــه های آتــی شما را بــا وبــسایتمان لذتبخش تر

خواهیم کرد. ما ممکن است از کوکیها برای جـمع آوری و ذخیــره اطــلاعات شخــصی استــفاده کنــیم و آنهــا را با

اطــلاعــاتی که شــما در وبــسایت ما ذخــیره کرده اید ارتباط می دهیم. ما به طور خودکار اطلاعات شما را ثبت

یـــا جمــع آوری نــمی کنــیم و شمــا نــیز می تــوانید کــوکیها را رد کنید اما این عمل باعث می شود دسترسی شما

به برخی از قسمتهای وبسایت کمتر شود.

ارايه دهندگان خدمات طرف سوم، مانند گوگل، از کوکیها برای فرستادن تبلیغات بر اساس رفتار کاربر در بازدید

از وبسایت استفاده می کند. دارت کوکی به گوگل و شرکایش کمک می کند تا بر اساس تمایل کاربر در بازدید از

وبسایتشان و یا دیگر وبسایتها در فضای اینترنت تبلیغات انجام دهند. کاربر می تواند با غیرفعال ساختن دارت

کوکی در صفحه غیرفعال سازی تبلیغات از دریافت آن جلوگیری کند صفحه تبلیغات.

ارزیابی معیارهای امنیتی

ما برای حفاظت از اطلاعات شخصی شما قوانین امنیتی، مقررات و معیارهای تخصصی تعریف کرده ایم و از دسترس

اشخاص و سازمانهای ناشناس، سو استفاده و افشا، حذف بدون مجوز اطلاعات یا ازدست دادن اطلاعات بر اثر حادثه

در امان می داریم.

دسترسی به اطلاعات

ممکن است از ما بپرسید که آیا اطلاعات شخصی شما را توسط ایمیل کردن آنها به بخش مدیریت و از طریق صفحه

تــماســهاجــمع آوری و ذخــیره می کنــیم و اینــکه شــاید شــما مایـل باشید با پرداخت…. تومان کپی اطلاعاتی که از شما

ذخیره کرده ایم راداشته باشید و در این صورت ما این کپی را برای شما ایمیل خواهیم کرد. برای ارسال این اطلاعات

از شـــما خــواهیم خــواست تا مــدرک مــعتــبر شــناســایــی ارایــه دهــید و در غــیر اینصورت این حق را خواهیم داشت که

اطلاعات را در اختیار شما قرار ندهیم.

حق کپی

تــــمام طـــراحیــها، نــوشــته هــا، گــرافــیــک، طـــبقه بـنـدیـهـا و مـقـررات وبـسـایـت doctorev.com بــر اســاس حــق کـــپــی

ســال…. و تــمــام حــقــوق مــحــفــوظ اســت.

علایم تجاری

وبــسایــت doctorev.com علامــت تجــاری doctorev و شــرکــاســت و در بــرخــی از کشــورهــای دنــیا ثبـت شده باشد.

انصراف از ضمانت و مسؤلیتها

بنــدهایی که در زیر مــلاحــظه می کنـید ممـکن اسـت خلاصه شــده و در بـرخی کشــورها خارج از قوانین تلقی شوند.

در چنین شرایطی و برای قانونی ماندن مفاد کلی، بندها قابل حذف خواهند بود.

ما هیچ ضمانتی در قبــال صحــت، کــامل بودن و به روز بــودن مطــالب این وبسایت نمی دهیم. و نیز هیچ مسؤلیتی

در قبال نوع استفاده شما به عنوان کاربر از اطلاعات گرد امده در این وبسایت به عهده نمی گیریم.

اطــلاعــات مــوجــود دراین وبسایت برای نیازهای فردی شما فراهم نشده است و جلب رضایت شما براساس انتخاب

و سفــارش مـــحصول و خـــدمات در راســــتای اهــداف و نــیاز شـــما ایــجاد مـــی شــود و مســـؤلیت آن تنــــها با شماست.

درحالیکه تلاش ما بر این است تا از ورود هرگونه ویروس به وبسایت doctorev.com جلوگیری نماییم، نمی توانیم

ضمانتی در این باره داشته باشیم. بنابراین از شما می خواهیم تا اقدامات امنیتی پیش از دانلود اطلاعات و تصاویر

را رعایت نمایید.

همـــه ضـــمانت هــا، صــریــح یـا ضــمنی، قــانونی و یــا در غـیر ایـن صـورت بـدیـنوسیـله حـذف مـیشـونـد.

تمام ضمانتهایی که به نحوی گفته و تایید شده است قانونی اند و در غیر اینصورت حذف خواهند شد.

ما و هیچکدام از سازمانهای وابسته مسؤلیت هرگونه خسارت، ضرر، زایل شدن سود، پرداخت غرامت، پیامدهای

مســـتقیم، تــصادفـی، غیـر مستقیم، کیفری و یا خسارتهای خاص و یا هرگونه مسؤلیت شما نسبت به شخص سوم

(حتی اگر از پیش در مورد احتمال خسارت هشدار داده باشید) را نمی پذیرد.

شبهات و توضیحات

برای دسترسی به اطلاعات این وبسایت شما باید موافقت خود را با تمامی مفاد و مقرراتی که در بالا درج شده است

اعـــلـام نماییــد. اگـــر شرایــط مطرح شده را قبــول نــمی کنید هم اکنون وبسایت را ترک کنید. اگر در مورد قوانین حریم

خــصوصـــی کـــاربــران و یــا نــحوه ســـازمانــدهـی اطـلاعـات توسـط عوامل ما دچار تردید هستید، لطفا با ورود به صفحه

ارتــبــاط بــا مـــا بـــا مدیــریــت وبســـایت تــماس حاصــل فــرمایید. اگر در هر زمانی تمایل به حذف اطلاعات خود داشتید

با فرستادن ایمیل با عنوان “حذف حساب کاربری” به مدیرت اقدام نمایید.