مقايسه آگهی ها

COD : ILA0002

هتل آماده فروش در مرکزی ترین و تجاری ترین محل استانبول مناسب برای

سرمایه گذاری و ایجاد شغل و دریافت پاسپورت و اقامت دائم ترکیه.

 COD : IS0001

هتل آماده فروش در مرکزی ترین و تجاری ترین محل استانبول مناسب برای

سرمایه گذاری و ایجاد شغل و دریافت پاسپورت و اقامت دائم ترکیه.